Kitap Başvurusu

KİTAP BAŞVURUSU

Kitap çalışmanızın Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanabilmesi için kitap öneri mektubunuzu ve özgeçmişinizi kitap çalışmanız ile birlikte tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Yayınevimize ulaşan tüm kitap çalışmaları yayın danışmanlarımız ve editörlerimiz tarafından Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yayın politikası uyarınca kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Kitap çalışmanızı aşağıdaki öneri mektubunu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kitap çalışmanızın Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından yayımlanabilmesi için kitap öneri mektubunuzu ve özgeçmişinizi kitap çalışmanız ile birlikte tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Yayınevimize ulaşan tüm kitap çalışmaları yayın danışmanlarımız ve editörlerimiz tarafından Yeditepe Üniversitesi Yayınevi yayın politikası uyarınca kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Kitap çalışmanızı aşağıdaki öneri mektubunu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.
ESER YAYIN SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR:
Adı, Soyadı/Unvanı : Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Adres : İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi, 34755, Ataşehir/İstanbul
V.D. : Kozyatağı V.D. ……………………….
Yetkili : Özge Gözen
E-posta : ozge.gozen@yeditepe.edu.tr
Tel : 0 216 578 00 00 / 0127

(Sözleşmede bundan sonra kısaca, “YAYINEVİ” olarak anılacaktır. )

Adı, Soyadı/Unvanı : ………………
Adres : ……………….
T.C. No/V.D. : ….…………..
E-posta : ……………..
Tel : …………….

Sözleşmede bundan sonra kısaca, “ESER SAHİBİ” olarak anılacaktır.)
Her iki taraf birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.
2. SÖZLEŞME KONUSU ESER:
……………………………
(Sözleşmede bundan sonra kısaca, “ESER” olarak anılacaktır.)
3. DEVREDİLEN HAKLAR VE HUKUKİ KAPSAMI:
İşbu sözleşme kapsamında ESER SAHİBİ, ESER’ in,

İşleme Hakkı (FSEK M.21)

Her dil ve lehçeye tercüme, müzik, sinema, kısa film, reklam filmi, dizi film, çizgi film, bilimsel film, belgesel, animasyon, opera, bale, parodi, oratoryo, piyes ve tiyatro gibi eser türlerine dönüştürme; radyo ve TV ile yayına uygun hale getirme; sesli ve/veya görüntülü kitaba dönüştürme, külliyata dönüştürme, derleme, seçme ve toplama eserler oluşturma (antoloji, yıllık, takvim, ansiklopedi, bilimsel dergi vb.) farklı yaş gruplarına göre seviyelendirme, uyarlama, özetleme, izah, şerh veya kısaltma ve veri tabasına ekleme, bilgisayar oyunu veya programına dönüştürme, cep telefonu oyununa dönüştürme, resimlendirmek suretiyle yayma gibi tüm işleme hak ve yetkilerini,

Çoğaltma Hakkı (FSEK M.22)

Ciltli, ciltsiz, fasiküler halinde, süreli/süresiz yayın formatında, bülten, risale, mevkute, broşür ve yıllık şeklinde, değişik, boylarda ve renklerde, fiziki ortamda (steno ve raill alfabesi ile çoğaltma dahil) veya dijital ortamlar da dahil olmak üzere bilgisayar, cep telefonu, CD, DVD, internet, pda, ipod, kindle, walkbook vb. elektronik kitap okuma aygıtları, iphone vb. iletişim cizhazları, her türlü USB flash bellekler, mp3-mp4-waw-real audio vb. ses formatları, podcast, webcast, videoblog, audioblog, internet radyosu ve IPTV gibi işaret, ses ve/veya bilgi ve/veya metin ve/veya görüntü nakline ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ilerde geliştirilecek olan her türlü ortamlara kaydederek geçici ya da sürekli bir şekilde çoğaltılıp yayımlanması gibi tüm çoğaltma hak ve yetkilerini,

Yayma Hakkı (FSEK M.23)

Aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya elektronik yayın dâhil diğer yollarla dağıtmak, yurtiçi ve yurtdışında kullanmak ile yurtdışında çoğaltılmış nüshaları ithal etmek ve bunlardan yayma yoluyla faydalanmak gibi tüm yayma hak ve yetkilerini,

Temsil Hakkı (FSEK M.24)

ESER’ den doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak, sergilemek ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanmak gibi tüm temsil hak ve yetkilerini,

İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı (FSEK M.25)

Aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (VOD, mobil, internet, IPTV, HTML, XML, WAP, GSM) yayınlamak ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletmek gibi tüm umuma iletim hak ve yetkilerini,

sözleşme süresi boyunca, ESER’ in tüm çeviri ve işlemeleri için de aynı şekilde geçerli olmak üzere, yer ve içerik itibariyle sınırsız ve münhasıran bir şekilde YAYINEVİ’ ne devretmektedir.

4. ESER SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
4.1. ESER’ in manevi hakları, ESER SAHİBİ’ ne ait olmakla birlikte, YAYINEVİ, kendisine devredilen mali haklar çerçevesinde, eseri bozmadan, yok etmeden ve eser sahibinin haklarına zarar vermeden bu manevi hakları, FSEK m.19/III kapsamında kullanma hak ve yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, ESER’ in umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, ESER SAHİBİ’ nin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise ESER SAHİBİ, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile, ESER’ in gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir.
4.2.“ESER SAHİBİ”, işbu sözleşmeye konu “ESER’ in, özgün bir ESER olduğunu ve kendisi tarafından vücuda getirildiğini, üçüncü kişilere devir haklarını da kapsayacak şekilde, tüm mali ve manevi haklarının, herhangi bir şarta, süreye, sayıya ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın kendisine ait olduğunu, sözleşme konusu ESER ile ilgili olarak daha önce bizzat veya vekili tarafından akdedilmiş herhangi bir sözleşme olmadığını, aksi durumun tespiti nedeniyle, YAYINEVİ’ nin herhangi bir zarara uğraması halinde, ESER SAHİBİ, söz konusu bu zarar ve ziyanı (maddi, manevi tazminat, idari, adli para cezası vb.) ilk yazılı talep üzerine, hiçbir ihtar, ihbar ya da mahkeme ilamına gerek kalmaksızın nakden ve def’aten YAYINEVİ’’ye ödeyeceğini ayrıca YAYINEVİ’nin bu nedenle işbu sözleşmeyi tazminatsız ve derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. ESER SAHİBİ, mizanpaj ve benzeri işlemlerden sonra ESER’ in son kontrollerini yapacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. ESER SAHİBİ, YAYINEVİ’ nin yazılı izni olmaksızın aynı konuda veya aynı alanda sözleşme konusu ESER’ le rekabet edecek ve bu şekilde ESER ’in sürümünü engelleyecek başka bir eseri yayımlayamaz ve yayımlatamaz.
4.5. “ESER SAHİBİ”, “ESER’ i aynen veya değişik adla ya da kısmi değişiklikler yaparak başkalarına kısmen de olsa devredemez, yayımlayamaz ve yayımlatamaz.

4.6. “ESER SAHİBİ”, ESER üzerindeki manevi haklarını, YAYINEVİ’ nin maddi ve manevi zararına yol açacak şekilde ve hakkaniyet ve dürüstlük kurallarına aykırı bir biçimde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. “ESER SAHİBİ”, sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç bir hafta içerisinde ESER’ in eksiksiz ve basıma hazır bir kopyasını, yazılı bir tutanak ile YAYINEVİ’ ne teslim etmekle yükümlüdür. Böyle bir tutanak tutulmadığı takdirde YAYINEVİ’ nin kayıtları esas alınacak ve yayımlanan ESER’in ESER SAHİBİ’ tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir.
4.8. “ESER SAHİBİ”, “YAYINEVİ’ nin, ESER’ in baskı adedini, baskı zamanını, baskı tekniğini ve baskı malzemelerini dilediği gibi belirlemeye, ESER üzerinde, tasarım ve düzenlemelere bağlı olarak her türlü görsel malzemeyi kullanmaya, gerekli değişiklik ve düzeltmeleri yapmaya, ESER ’i kendisi ya da yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından, uygun göreceği dağıtım kanalları ve satış yöntemleri (promosyon amaçlı satış, mobil ve tablet uygulamaları, elektronik ortamda satış) vasıtası ile pazarlamaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. YAYINEVİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1. “YAYINEVİ” “ESER” üzerinde, tanıtım amacıyla, bilgi ve metinlerin tamamını ya da bir kısmını kopya etme, ESER ’i fotoğraf, grafik veya mekanik yollarla çoğaltma, bilişim sistemleri aracılığıyla muhafaza etme, depolama yapma veya diğer yollarla (işaret, ses, veya görüntü nakline yarayan araçlara, görsel ve sanal ortamda) çoğaltma, yayma ve elektronik ortamda uyarlama yapma hakkına sahiptir.
5.2. YAYINEVİ, eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapabilir. Bu sözleşme FSEK m. 16/1 uyarınca yazılı izin yerine geçer.
5.3.YAYINEVİ, ESER’ in kapak tasarımı, forma ve cilt düzenlemesinde, “ESER SAHİBİ” nin de görüşünü alarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5.4. YAYINEVİ “ESER’ in, birinci baskısı tükendiğinde, işbu sözleşmedeki aynı koşul ve şartlarda ve “ESER SAHİBİ” ne de bilgi vermek kaydıyla, “ESER” in ikinci ve müteakip baskılarını da yapma hak ve yetkisine sahiptir.
5.5. ESER’ in tanıtım, reklam ve pazarlamasını YAYINEVİ yapacak olup, tüm bu giderler YAYINEVİ’ ne ait olacaktır.
5.6.“ESER’ in basımı, yayını, çoğaltılması, dağıtılması, iadelerinin teslim alınması, dağıtım anlaşmaları YAYINEVİ tarafından yapılacaktır.
5.7. YAYINEVİ, “ESER SAHİBİ” nin adını “ESER’ in üzerinde ve tanıtım ve reklamlarda belirtecektir.
5.8. YAYINEVİ tarafından, kitaplar satışa arz edildiğinde, yapılacak ilk baskıdan ve müteakip baskılardan, baskının %2’sine karşılık sayıda kitap, “ESER SAHİBİ” ne bedelsiz olarak verilecektir. ESER SAHİBİ’ nin belirlenen bu sayıdan daha fazla sayıda bir kitap talebi olursa, bu kitaplar, “ESER SAHİBİ” ne %25 indirimli olarak verilecektir.

5.9. ESER’ in beş (5) yıl içerisinde yapacağı baskı sayısı hususundaki tüm hak ve yetkiler YAYINEVİ’ ne aittir.
5.10. YAYINEVİ, ESER’ e, konuya uygun resim, çizgi, ebru, tezhip, figür, karikatür, illüstrasyon, harita, çizelge, grafik, gravür, tablo, çeşitli arşiv malzemesi ya da fotoğraf gibi başkaca görsel unsurlar ekleme hak ve yetkisine sahiptir.
5.11. YAYINEVİ, ESER’ de geçen herhangi bir karakter, karakterlerin isimleri, tiplemeler, ESER’ in adı, ESER’ de geçen olaylar, karikatür, fotoğraf, figür, hat, tezhip, ebru, çizgi, harita, grafik, illüstrasyon ve resimleri, istediği şekilde ve istediği sektörde, herhangi bir başka hizmet veya ürün ile birlikte promosyon ya da başkaca amaçlarla kullanabilir. YAYINEVİ, bu unsurları marka, tasarım veya alan adı olarak da tescil ettirebilir.
5.12 YAYINEVİ, ESER’ in tamamını veya bir bölümünü ve ayrıca işbu sözleşmenin 5.11. maddesinde sayılan unsurları kartpostal, poster, animasyon, ilan, bülten, afiş ve benzeri şekilde ve her türlü mecrada reklam ve tanıtım amaçlı kullanabilir.
5.13. YAYINEVİ, ESER nüshalarının fiyatını dilediği şekilde belirleyebilir. YAYINEVİ, ESER’ in satış miktarının düşük olması gibi nedenlerle, stoğundaki ESER nüshalarını çok düşük fiyattan satabilir, bu nüshaları imha edebilir, bunları başka kişi veya yayınevlerince çoğaltılmış yayınlarla takas edebilir veya promosyon olarak dağıtabilir.
5.14. YAYINEVİ, devraldığı mali hakların ihlali halinde, ihlali gerçekleştiren tüm kişilere karşı kendi adına hukuk ve ceza davaları açabilir.
6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH:
6.1. İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren beş (5) yıl boyunca geçerli olacaktır. Bu sürenin bitiminden en az 30 (otuz) gün önce TARAFLAR’ dan biri diğer tarafa herhangi bir yazılı fesih bildirimde bulunmadığı takdirde, sözleşme, aynı koşul ve şartlarla birer (1) yıllık sürelerle uzamaya devam edecektir.
6.2. TARAFLAR’ dan biri bu bir yıllık uzama dönemlerinin bitiminden en az 15 (on beş) gün önce diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
6.3. YAYINEVİ, her halükarda, en az 15 (on beş) gün önceden “ESER SAHİBİ” ne yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, sözleşmeyi dilediği zaman ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
6.4. Sözleşmenin tüm sona erme hallerinde, YAYINEVİ’ nin, stoğunda kalan nüshaları tükenene kadar ESER’ in satış ve dağıtımını yapabilme hak ve yetkisi saklıdır.
7. TELİF ÜCRETİ
7.1. İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan mali hakların beş (5) yıl süre ile YAYINEVİ’ ne devredilmesi karşılığında, YAYINEVİ tarafından “ESER SAHİBİ” ne, kitabın basılı olarak yayınlanması durumunda, KDV, stopaj vb. tüm vergiler düşüldükten sonra, ‘kitabın baskı adedi x kitabın liste fiyatının % 8’ i (yüzdesekiz); kitabın e-kitap olarak basılması durumunda ise ESER SAHİBİNE, eser satışa çıktıktan sonraki her 400 e-kitap satışında bir, “eser etiket fiyatının %8’i’nden tüm vergiler (KDV, stopaj vb.) düşüldükten sonra bulunacak net tutar”, telif hakkı ücreti olarak ödenecektir.” Bu ödeme, ESER SAHİBİ’nin IBAN TR…………………….no lu hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
7.2. “ESER SAHİBİ”, işbu sözleşmenin 7.1. maddesinde yer alan söz konusu telif hakkı ücreti dışında, YAYINEVİ’ den başkaca herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 8: GİZLİLİK:
“ESER SAHİBİ”, YAYINEVİ tarafından kendisine yazılı, sözlü, elektronik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan veya iletilen ve yasal korumaya konu olan ya da olmayan yazılı ve sözlü her türlü teknik, hukuki, finansal ve ticari bilgi ve belgenin “Gizli Bilgi” olduğunu; bu bilgi ve belgeleri, sözleşmenin amacı dışında kullanmayacağını, kanunen açıklamakla yükümlü olunan durumlar haricinde bu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere aktarmayacağını, bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayarak yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemini alacağını, sözleşmenin sona ermesinden sonra da uhdesinde kalan gizli bilgi ve belgeleri derhal YAYINEVİ’ ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin kendisi de gizli bilgi kapsamındadır. Taraflar arasındaki sözleşme sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.
MADDE 9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:
ESER SAHİBİ, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili tüm yasal mevzuata uygun davranacağını, KVKK kapsamında, kendisine iletilen her türlü kişisel veriyi, sözleşme kapsamındaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ve sözleşme süresi ile sınırlı olarak işleyeceğini, bu verileri sadece bilmesi gereken çalışanlarına ve bilmeleri gerektiği kadar vereceğini, çalışanlarını KVKK kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili bilgilendireceğini, bu verilerin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri alacağını, YAYINEVİ’ nin yazılı izni veya resmi mercilerden gelen yazılı bir talep olmadıkça bu verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ise elindeki tüm verileri, YAYINEVİ’ nin talebi doğrultusunda imha edeceğini veya YAYINEVİ’ ne iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 10- MÜCBİR SEBEPLER:
İşbu Sözleşme’nin ifasının, Tarafların kontrolü dışındaki deprem, sel, su baskını gibi doğal afetler, savaş, iç karışıklıklar, grevler veya hükümet ambargoları gibi (“Mücbir Sebep”) sebeplerle yerine getirilememesi halinde Taraflar mücbir sebep devam ettiği sürece ifaya zorlanmayacaklardır. Mücbir sebebin neden olduğu gecikme bir aydan fazla devam ettiği takdirde, sözleşme kendiliğinden son bulacaktır.
MADDE 11- VERGİ VE HARÇLAR:
İşbu Sözleşmeden doğabilecek damga vergisi vb. mali yükümlülüklerin tamamı “ESER SAHİBİ” tarafından ödenecektir.
MADDE 12- TEBLİGAT:
İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimler, Tarafların sözleşmede belirtilen yetkili temsilcilerinin e-posta adreslerine elektronik olarak veya sözleşmenin başında belirtilen tebligat adreslerine iadeli taahhütlü posta veya noter vasıtasıyla yapılacak olup, bu e-posta ve tebligat adresleri geçerli ve yasal adresler olarak kabul edilecektir. Taraflar, mevcut e-posta ve yasal tebligat adreslerindeki değişiklikleri en geç üç (3) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimin e-postanın gönderilmesinden bir gün (1) sonra; yasal tebligat adreslerine noter ve iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla yapılacak bildirimlerin ise bila tebliğ edildikleri tarih itibariyle geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
MADDE 13- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İşbu sözleşmede yapılması düşünülen değişiklikler, yazılı olarak yapılmadıkça ve her iki tarafın da yetkili temsilcilerince imzalanmadıkça geçerli ve bağlayıcı değildir.
MADDE 14- DEVİR VE TEMLİK:
14.1.YAYINEVİ, ESER ’in işbu sözleşmeden doğan hak ve yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını dilediği üçüncü kişi ya da kuruluşa devir ve temlik edebileceği gibi, bu hakların, sözleşme süresi boyunca, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, karşılıklı veya karşılıksız, basit veya tam bir şekilde lisansını da verebilir.
14.2.ESER SAHİBİ, YAYINEVİ’ nin yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşmeyi ve Sözleşmedeki yükümlülüklerini gerçek veya tüzel üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
MADDE 15- GEÇERLİLİK:
TARAFLAR arasında, ESER’ in mali haklarının ve manevi haklarının kullanma yetkisinin devrine ilişkin olarak yapılmış olan tek sözleşme işbu sözleşme olup, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesi veya bölümünün uygulanması herhangi bir sebeple gayri mümkün olur ise, bu durum, sözleşmenin geri kalan kısmının uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 16- UYUŞMAZLIK:
TARAFLAR arasında işbu Sözleşme’ den doğacak ihtilaflar öncelikle sulhen çözülmeye çalışılacak olup, bu şekilde bir çözüm bulunamaması halinde, ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İşbu on altı madde ve dört sayfadan ibaret sözleşme …../………/2018 tarihinde, iki nüsha olarak imzalanmış ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yeditepe Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Adına
Prof. Dr. Canan Aykut BİNGÖL Mahmut SÖZER
Rektör İşletme Müdürü


ESER SAHİBİ

………………………………………………